Wycena nieruchomości Gniezno

Wycena nieruchomości Gniezno

wycena nieruchomości Gniezno

Nazywam się Anna Kabacińska i prowadzę biuro wyceny nieruchomości które zajmuje się sporządzaniem operatów szacunkowych oraz analiz i ekspertyz, które ułatwiają podjęcie decyzji przy transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości. Jako Rzeczoznawca majątkowy specjalizuję się w doradztwie na rynku nieruchomości oraz wykonywaniem opinii o stanie prawnym i ewidencyjnym nieruchomości. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy rzeczoznawcy majątkowego zapraszam do skorzystania moich usług.

Wycena Nieruchomości Anna Kabacińska – oferta:

Oferta naszej firmy obejmuje sporządzanie operatów szacunkowych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz urzędów i samorządów. Przedmiot wyceny stanowią:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane,
 • nieruchomości lokalowe oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane,
 • nieruchomości komercyjne,
 • przedsiębiorstwa spółki,
 • służebności.

Głównym obszarem naszej działalności jest Gniezno, Września, Poznań i okolice. Dodatkowo możemy wykonać wycenę nieruchomości na terenie całego województwa wielkopolskiego i województwa kujawsko – pomorskiego, a także w indywidualnych przypadkach na terenie całej Polski.

Na czym polega wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości to proces szacowania, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości. Celem wyceny może być nie tylko określenie wartości nieruchomości dla potrzeb sprzedaży lub zakupu, ale również ustalenie wysokości odszkodowania, określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz ustalenie podatku od spadku i darowizn. Efektem wyceny nieruchomości jest operat szacunkowy, który wykonuje się między innymi w następujących przypadkach:

 • zakup nieruchomości (najczęściej dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności banku),
 • postępowania spadkowe,
 • ustalenie wysokości odszkodowania,
 • egzekucja komornicza,
 • podział majątku,
 • potwierdzenie wartości nieruchomości dla potrzeb sprzedaży,
 • dla potrzeb ubezpieczenia,
 • dla potrzeb wyceny przedsiębiorstw do sprawozdań finansowych.

Sporządzenie wyceny nieruchomości odbywa się według określonych prawem zasad. Przepisy prawne określają metody i techniki jakie rzeczoznawca powinien użyć przy sporządzaniu operatu szacunkowego. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowią, iż wartość rynkową nieruchomości określa się przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego albo w podejściu mieszanym zawierającym m.in. elementy podejść powyższych (jeśli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego).
Wyceny nieruchomości można dokonać za pomocą zastosowania następujących podejść. Wyróżnia się:

 • podejście porównawcze – to wycena nieruchomości polegająca na określeniu wartości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom jakie uzyskano za nieruchomości podobne. Podejście to wymaga od rzeczoznawcy znajomości cen transakcyjnych porównywanych nieruchomości. To najczęściej stosowane podejście;
 • podejście dochodowe – to wycena nieruchomości polegająca na określeniu dochodu jaki można uzyskać dzięki przedmiotowi wyceny. Wartość nieruchomości szacowana jest się na podstawie przewidywanego dochodu na przykład z tytułu czynszów lub z innych dochodów.
 • podejście kosztowe – polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada jej odtworzeniu pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości;
 • podejście mieszane – w tym podejściu mogą zostać zastosowane elementy podejścia dochodowego, porównawczego lub kosztowego. Rzeczoznawca, określa wartość nieruchomości przy zastosowaniu elementów z różnych podejść.

Ostateczną decyzję o tym, jaka metoda zostanie zastosowana, podejmuje rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawca majątkowy w procesie wyceny nieruchomości kieruje się obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi, które określają zasady postępowania.
Wycena Nieruchomości Gniezno – Anna Kabacińska, gwarantuje precyzyjne, obiektywne oraz fachowe podejście do każdego zlecenia, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, a także przyjętymi zasadami etyki zawodowej.
W swoich działaniach kierujemy się bezstronnością, przestrzegamy zasad tajemnicy zawodowej i poufności w relacjach z klientem oraz ochrony danych osobowych. Wszelkie operaty, opracowania wykonujemy rzetelnie, terminowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa i standardami zawodowymi. W naszej działalności stawiamy na terminowość, profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego zlecenia.

Co zawiera operat szacunkowy?

Operat szacunkowy musi być zgodny z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Może zostać wykorzystywany do celu dla którego został sporządzony przez okres dwunastu miesięcy od dnia jego sporządzenia. Treść operatu szacunkowego musi opierać się o dostarczone dokumenty urzędowe, stan faktyczny i dane ewidencyjne możliwe do zweryfikowania. Prawidłowo przygotowany operat szacunkowy powinien zawierać:

 • cel wykonywania wyceny,
 • daty istotne dla wyceny,
 • opis stanu nieruchomości i jej przeznaczenia,
 • opis i analizę lokalnego rynku nieruchomości,
 • metody i techniki wykonania wyceny,
 • część obliczeniową,
 • źródła danych o nieruchomości,
 • dokumentację fotograficzną.

Jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia wyceny?

W zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości do przeprowadzenia procesu wyceny niezbędne są dokumenty związane z nieruchomością. Rzeczoznawca na etapie przyjęcia zlecenia informuje o rodzaju dokumentów wymaganych przy sporządzeniu operatu szacunkowego. Poniżej lista najczęściej wymaganych dokumentów dla podstawowych typów nieruchomości:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej (KW) lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli zostało wydane),
 • decyzja pozwolenie na budowę (jeśli została wydana),
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu,
 • rzut lokalu (jeśli jest dostępny),
 • opis techniczny budynku (jeśli jest dostępny),
 • inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna, przydział lokalu, dokumentacja techniczna, zaświadczenie o samodzielności lokalu, decyzja o sposobie użytkowania − dla lokali o funkcji niemieszkalnej).

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo szczegółową listę niezbędnych papierów w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości. Zapoznanie się z tą listą i przygotowanie kompletu dokumentów znacznie skraca czas przygotowania operatu szacunkowego.

Jaki jest koszt wyceny nieruchomości?

Koszt i termin wykonania wyceny ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Koszt wykonania wyceny jest związany z rzeczywistą pracochłonnością, a nie z wartością nieruchomości. Na cenę mają wpływ m.in.:

 • rodzaj i części składowych nieruchomości,
 • unikalności oraz liczby składników nieruchomości,
 • stopnia skomplikowania sytuacji prawnej,
 • lokalizacji,
 • terminu realizacji,
 • dodatkowe koszty związane m.in. z pozyskaniem dokumentów niezbędnych do wyceny, wykonaniem inwentaryzacji nieruchomości.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zleceniem usługi i chcecie Państwo poznać jej szacunkowy koszt, prosimy o kontakt telefoniczny z rzeczoznawcą majątkowym lub wypełnienie formularza w zakładce Kontakt.
Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka w wysokości 10% na wykonanie operatu szacunkowego.

  WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY


  Nieruchomość (mieszkanie/dom/działka/inne)


  E-mail

  Miasto


  Telefon/email


  Wiadomość


  Bezpośredni kontakt


  Tel.: 798 752 490
  Tel.: 501 693 779
  E–mail: biuro@kabacinskaproperty.pl  Adres


  Wycena Nieruchomości Anna Kabacińska
  Osiedle Platynowe 12/1
  62-200 Goślinowo
  NIP: 7842392808  Opinie


  Sprawdź co mówią o mnie klienci

  Zobacz opinie w Google


  google maps embedded api