Operat szacunkowy Gniezno

Operat szacunkowy Gniezno

operat szacunkowy Gniezno

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Anny Kabacińskiej oferuje usługi z zakresu wykonywania wycen na rynku nieruchomości. Gwarantujemy sprawną i rzetelną realizację powierzonych zleceń. Do każdego z nich podchodzimy indywidualnie, wykorzystując wysokie kwalifikacje, które idą w parze z doświadczeniem. Wnikliwa analiza rynku, jaką przeprowadzamy podczas przygotowywania operatu szacunkowego, sprawia, że jest on zawsze kompletny, sporządzane przez nas opracowania spełniają wszelkie wymogi formalno-prawne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa i standardy zawodowe. Jeśli więc zastanawiają się Państwo, kto na terenie powiatu gnieźnieńskiego wykona taką usługę, to zapraszamy do współpracy. Naszym Klientom i Partnerom gwarantujemy profesjonalizm, obiektywizm, poufność powierzonych informacji, rzetelną i terminową realizację zleconej wyceny oraz satysfakcję ze współpracy. Gniezno jest wprawdzie naszą główną siedzibą, ale po indywidualnej konsultacji jesteśmy w stanie dokonać wyceny na terenie całej Polski.

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to dokument w formie pisemnej, sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, którego celem jest określenie wartości przedmiotu wyceny, niezależnie czy tą nieruchomością będzie lokal mieszkalny, nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, hala magazynowa czy budynkiem mieszkalny wielorodzinny. Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym, a to oznacza, że rzeczoznawca majątkowy, który go sporządza, w pełni odpowiada za jego treść.

W jakim celu sporządza się operat szacunkowy?

Operat szacunkowy sporządzany jest w sytuacjach w których niezbędne jest określenie wartości nieruchomości. Najczęściej operat szacunkowy wymagany jest podczas:

 • zakupu nieruchomości – dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności banku,
 • ustalenia wysokości odszkodowania,
 • postępowania sądowego – np. podział spadku,
 • egzekucji komorniczej,
 • potwierdzenia wartości nieruchomości dla potrzeb sprzedaży,
 • podziału majątku,
 • określenia wysokości ubezpieczenia,
 • wyceny przedsiębiorstw do sprawozdań finansowych.

Co powinien zawierać operat szacunkowy?

Operat szacunkowy nieruchomości przygotowuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasady jego sporządzenia reguluje ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Zgodnie z przepisami poprawnie wykonany operat szacunkowy powinien zawierać:

 • przedmiot i zakres wyceny,
 • cel wykonywania wyceny,
 • daty istotne dla wyceny,
 • opis stanu nieruchomości i jej przeznaczenia,
 • opis i analizę lokalnego rynku nieruchomości,
 • metody i techniki wykonania wyceny,
 • część obliczeniową,
 • określoną wartość nieruchomości,
 • źródła danych o nieruchomości,
 • dokumentację fotograficzną.

Kwota wartości nieruchomości wyrażana jest w operacie szacunkowym w pełnych złotych, w niektórych przypadkach jest ona zaokrąglana do tysięcy złotych pod warunkiem, że nie wpłynie to w znaczący sposób na wynik wyceny.

Jak długo ważny jest operat szacunkowy – Gniezno?

Zgodnie z art. 156 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, operat szacunkowy może być wykorzystywany przez okres 12 miesięcy od daty jego utworzenia, jednak nie mogą w tym czasie wystąpić zmiany prawne lub inne czynniki, które mogłyby znacząco wpłynąć na wartość nieruchomości – w takich sytuacjach, rzeczoznawca majątkowy ma prawo odmówić potwierdzenia aktualności operatu i niezbędne jest przeprowadzenie procesu wyceny nieruchomości od początku.

Operat szacunkowy, a kredyt hipoteczny.

W większości przypadków operat szacunkowy jest sporządzany dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności banku. Każdy rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia może sporządzić operat szacunkowy dla potrzeb kredytowych, ale w praktyce banki wymagają, aby rzeczoznawca ukończył szkolenie z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Kancelaria Wyceny Nieruchomości Anny Kabacińskiej posiada niezbędny certyfikat oraz doświadczenie w wycenach dla wszystkich banków działających na polskim rynku. Operaty szacunkowe sporządzane są ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami tak aby były uniwersalne i możliwe do złożenia w wszystkich bankach. Z opinii uzyskanych od Klientów wynika, że operaty szacunkowe przechodzą pozytywnie weryfikację pod względem formalnym przez bank.

„Polecam serdecznie! Operat przygotowany w szybkim tempie i profesjonalnie, bank nie miał żadnych zastrzeżeń.”

„Szybko, sprawnie i bez żadnych komplikacji. Dziękuję i polecam, naprawdę warto nawiązać współpracę.”

„Korzystałem z usługi wyceny domu na potrzeby kredytu. Usługa wykonana szybko i profesjonalnie.”

Operat szacunkowy Gniezno – rzeczoznawca Anna Kabacińska

Specjalizujemy się w doradztwie na rynku nieruchomości oraz sporządzaniem opinii o stanie prawnym i ewidencyjnym nieruchomości. Sporządzane przez nas operaty i opracowania trafiają do Państwa zawsze na czas i przygotowane są z należytą starannością. W swojej pracy kierujemy się bezstronnością, przepisami, standardami pracy oraz tajemnicą zawodową. Zlecenia realizujemy na obszarze Gniezna, Wrześni, Poznania, a także na terenie całego województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, a w szczególnych przypadkach, również na terenie całej Polski. Jeżeli zatem potrzebują Państwo wyceny nieruchomości, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny proponujemy 10% zniżki na wykonanie operatu szacunkowego w Gnieźnie.

.

DOKUMENTY

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (do wglądu),
 • numer księgi wieczystej (KW) lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
  aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej i/ lub mapa zasadnicza,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli zostało wydane),
 • decyzja pozwolenie na budowę (jeśli została wydana),

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej (KW) lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu,
 • rzut lokalu (jeżeli zamawiający posiada)
 • inne posiadane dokumenty (np. umowa przedwstępna, przydział lokalu, dokumentacja techniczna, zaświadczenie o samodzielności lokalu, decyzja o sposobie użytkowania – dla lokali o funkcji niemieszkalnej).

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej (KW) lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 • mapa zasadnicza lub ewidencyjna,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie,
 • dziennik budowy (do wglądu),
 • dokumentacja techniczna budynku (projekt, opis techniczny, zestawienie powierzchni, inwentaryzacja),
 • w przypadku obiektu w budowie – kosztorys,

 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków,
 • wykaz powierzchni o odmiennej funkcji wchodzącej w skład obiektu,
 • rzuty kondygnacji,
 • mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej),
 • wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości,
 • umowy najmu/ dzierżawy

 • wykaz środków trwałych lub dokumenty o przysługujących prawach do środków technicznych,
 • dokumentacja maszyn lub urządzeń (dane o producencie, roku produkcji, czasie eksploatacji, wydajności itp.).

 • wykaz środków trwałych wg stanu na dzień wyceny,
 • biznes Plan,
 • rachunek zysków i strat za ostanie 3 lata,
 • bilans za ostanie 3 lata,
 • opinia i raport z badania sprawozdania finansowego,
 • dane o przeciętnym zatrudnieniu i średnim wynagrodzeniu pracowników umysłowych, fizycznych w ostatnich 3 latach,
 • dane księgowe (dot. wskaźników ekonomiczno – finansowych),
 • wszystkie dokumenty niezbędne do wyceny przedsiębiorstwa/spółki ustalane są bezpośrednio ze Zleceniodawcą.

 • odpis z Księgi Wieczystej,
 • wpis z rejestru gruntów (decyzja podziałowa, wykaz zmian gruntowych),
 • mapa zasadnicza z oznaczeniem terenu pod służebność,
 • informacja o przeznaczeniu (plan miejscowy, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę),
 • projekt umowy służebności,
 • kopia projektu budowlanego budowy urządzeń infrastruktury technicznej będący załącznikiem do pozwolenia na budowę lub decyzja o oddaniu do użytkowania,
 • wykaz szkód spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej (po wybudowaniu),
 • pozostałe dokumenty dotyczące stanu i zagospodarowania nieruchomości, przeznaczenia i zakresu służebności.

  WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY


  Nieruchomość (mieszkanie/dom/działka/inne)


  E-mail

  Miasto


  Telefon/email


  Wiadomość


  Bezpośredni kontakt


  Tel.: 798 752 490
  Tel.: 501 693 779
  E–mail: biuro@kabacinskaproperty.pl  Adres


  Wycena Nieruchomości Anna Kabacińska
  Osiedle Platynowe 12/1
  62-200 Goślinowo
  NIP: 7842392808  Opinie


  Sprawdź co mówią o mnie klienci

  Zobacz opinie w Google


  google maps embedded api